Премиум Курс кат. „В“ и кат. „В 78“ (от врата до врата)

УЦ “ Ауто Пловдив“ стриктно спазва НАРЕДБА № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение. С идеята за качествоно обучение, възможно най-добра подготовка, успешно представяне на държавните изпити и максимално съобразяване и използване на свободното време на обучаемия, УЦ „Ауто Пловдив“ организира Премиум курс (от врата до врата).

1. Съдържание

– Теоретична подготовка – 40 часа
Задължително присъствие на най-малко от 70% на лекции по теория. Водят се от професионален преподавател в перфектно оборудван кабинет на Учебния център намиращ се на бул. „Пещерско шосе“ 82 оф.11

– Практическа подготовка – 31 мото/часа
Провежда се под индивидуална форма на обучение, на съвременни, надеждни и лицензирани автомобили. Един практически мото/час е с продължителност 50 мин. (40 мин. управление и 10 мин. инструктажна част). Обучението се извършва в градски, извънградски условия, както и по автомагистрала. Задължително се отработват елементи от полигон (паркиране, обръщане посока на движение в стеснен участък, потегляне по наклон). При изготвяне на кормилният график, Учебния Център се старае да съчетае удобното време на курсиста и работното време на преподавателя.

ВАЖНО!! Всеки един м/ч започва и завършва от/на удобно, посочено от обучаемия място, в рамките на гр. Пловдив!!

– Вътрешни изпити по теория и практика.
Провеждат се след приключване на лекциите по теория или практическите часове. Водещ изпитите е управителят на Учебния център, или упълномощен от него преподавател. При положителен резултат от изпита, курсиста придобива правото за явяване на държавен изпит. При отрицателна оценка, се насрочва поправителен изпит, като преди този по практика, задължително трябва да се отработят минимум 4 м/ч.

– Държавен изпит по теория и практика.
Организира се от ИААА (ДАИ) по силата на НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити. При отрицателна оценка, се заплаща допълнителна държавна такса и се насрочва поправителен изпит, като преди този по практика, задължително трябва да се отработят минимум 4 м/ч.

2. Цена и начин на разплащане

Цената е 875 лв. за кат. „В“ и за кат „В 78“. С цел намаляване на финансовата тежест, тя може да се плати на до 3 (три) вноски. Трябва да има покриваемост на отработени часове, спрямо предварително внесени суми. Всички вноски се плащат само в офисите на УЦ „Ауто Пловдив“, срещу получен финансов документ.

Изтеглете описание и цена на курса в PDF формат – „Ауто Пловдив премиум курс кат. Б“ [~172KB]

Важно!!!
Обявената цена включва:
1. Пълна програма на обучение по теория и практика.
2. Такси за 1-во явяване на 2 (два) вътрешни изпита по теория и практика.
3. Таксите за 2 (два) държавни изпита по теория и практика не са включени в посочената цена и се заплащат допълнително, както следва:
– Държавен изпит (ДАИ) теория – 35 лв.
– Държавен изпит (ДАИ) практика – 35 лв.
Посочените държавни такси се заплащат след успешно взет съответен вътрешен изпит. 

3. Продължителност

Премиум курс (от врата до врата) кат. „В“ и кат. „В 78“ с цел постигане на оптимални резултати е 3 (три) месеца. Всяко отсъствие (причинно или безпричинно) от страна на курсиста, както и явяването на поправителни изпити, ще увеличи общата продължителност на обучението.