Премиум Удължен Курс кат. „В“ и кат. „В 78“

УЦ “ Ауто Пловдив“ стриктно спазва НАРЕДБА № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение. С идеята за качествоно обучение, възможно най-добра подготовка и успешно представяне на държавните изпити, УЦ „Ауто Пловдив“ организира курс с увеличена бройка практически м/ч.

1. Съдържание

– Теоретична подготовка – 40 часа
Задължително присъствие на най-малко от 70% на лекции по теория. Водят се от професионален преподавател в перфектно оборудван кабинет на Учебния център намиращ се на бул. „Пещерско шосе“ 82 оф.11

– Практическа подготовка – 42 мото/часа
Провежда се под индивидуална форма на обучение, на съвременни, надеждни и лицензирани автомобили. Един практически мото/час е с продължителност 50 мин. (40 мин. управление и 10 мин. инструктажна част). Обучението се извършва в градски, извънградски условия, както и по автомагистрала. Задължително се отработват елементи от полигон (паркиране, обръщане посока на движение в стеснен участък, потегляне по наклон). При изготвяне на кормилният график, Учебния център се старае да съчетае удобното време на курсиста и работното време на преподавателя.

– Вътрешни изпити по теория и практика.
Провеждат се след приключване на лекциите по теория или практическите часове. Водещ изпитите е управителят на Учебния център, или упълномощен от него преподавател. При положителен резултат от изпита, курсиста придобива правото за явяване на държавен изпит. При отрицателна оценка, се насрочва поправителен изпит, като преди този по практика, задължително трябва да се отработят минимум 4 м/ч.

– Държавен изпит по теория и практика.
Организира се от ИААА (ДАИ) по силата на НАРЕДБА № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити. При отрицателна оценка, се заплаща допълнителна държавна такса и се насрочва поправителен изпит, като преди този по практика, задължително трябва да се отработят минимум 4 м/ч.

2. Цена и начин на разплащане

Цената е 835 лв. за кат. „В“ и за кат „В 78“. С цел намаляване на финансовата тежест, тя може да се плати на до 3 (три) вноски. Трябва да има покриваемост на отработени часове, спрямо предварително внесени суми. Всички вноски се плащат само в офисите на УЦ „Ауто Пловдив“, срещу получен финансов документ.

Важно!!!
Обявената цена включва всички изброени по-горе детайли. Тя се явява крайна, ако изпитите се защитят от 1-ви път и няма допълнителни м/ч практическо обучение.

3. Продължителност

Стандартният курс кат. „В“ и кат. „В 78“ с цел постигане на оптимални резултати е 3 (три) месеца. Всяко отсъствие (причинно или безпричинно) от страна на курсиста, както и явяването на поправителни изпити, ще увеличи общата продължителност на обучението.